organisaties

Het Vermeylenfonds heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen.
Het fonds biedt volwassenen de kans om hun vrije tijd zinvol te besteden. Het biedt daartoe mogelijkheden tot sociale contacten en kansen tot zelfrealisatie aan al wie daar interesse voor heeft. Het voert hiertoe een actief vrijwilligersbeleid.
Het baseert zich hiervoor op drie pijlers:

De socialistische pijler: streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme;
De vrijzinnige pijler: vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek;
De Vlaamse pijler: vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen (zie August Vermeylen: om iets te zijn moet men Vlaming zijn, wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden).

Kernpunten bij dit alles zijn: pluralisme, interculturaliteit, sociale emancipatie en actuele ethische vraagstukken.

Eigen activiteiten